Contact
Mun. Suceava, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 2.
0230 211 010
djdp.suceava @ gmail.com

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA, cu sediu în municipiul Suceava, strada Aleea Ion Grămadă nr.1-3, județul Suceava, tel. 0230/211010 website: www.djdpsuceava.ro, email: djdp.suceava@gmail.com, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu prevederile:

– Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare,

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru derularea activităților specifice.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa organizatorică nu poate să-și îndeplinească atribuțiile legale ce-i revin. 

Temeiul legal al prelucrării datelor 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava), conform articolului 6 din GDPR. 

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava va solicita consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile desfășurării activității și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice. 

Exemple de date cu caracter personal (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava sunt următoarele: 

• Numele și prenumele asociate cu alte elemente de identificare; 

• Adresa de e-mail personală; 

• Nr. de telefon; 

• Adresa poștală; 

• Adrese rețele socializare ; 

• Locul și data nașterii; 

• Semnătura olografă; 

• Cod numeric personal; 

• Serie și număr BI /CI; 

• Serie și număr permis conducere; 

• Serie și număr pașaport; 

• Serie și număr carduri; 

• Cetățenie; • Studii; 

• Profesie; 

• Ocupația; 

• Venit; 

• Situația economico-financiară; 

• Imagine facială; 

• Înregistrări audio/video; 

• Locul de muncă; 

• Înregistrări privind formarea profesională; 

• ID-urile de utilizator; 

• Situația familială; 

• Vârsta; 

• Etnie; 

• Date referitoare la săvârșirea de infracțiuni; 

• Date despre starea de sănătate; 

• Condamnări penale, sancțiuni, măsuri administrative; 

• Istoric incidente plata. 

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, strict în conformitate cu prevederile legale. Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la persoanele vizate sau de la terți – instituții ori autorități sau din documentele cu caracter public. 

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. 

Datele cu caracter personal furnizate sunt destinate utilizării de către operator (Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava) și sunt comunicate, după caz, altor instituții/autorități centrale și locale, instanțelor de judecată sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat. Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava. 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ 

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate”, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.